e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

โครงการ “สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559”

E-mail Print PDF

   เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการนำของ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี  และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ “สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559” ขึ้น โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. กำหนด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมนา  นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ข้อมูลความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประธานหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 30 คน


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th