e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา

E-mail Print PDF

   เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ Mr. Makoto Yamamoto นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษาดังกล่าวเดินทางมาเพื่อทำการโครงการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง โรคพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. – 16 ส.ค. 2559 จากนั้นเวลาประมาณ 10 .00 น. ผศ.น.สพ.ดร.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ได้นำ Mr. Makoto Yamamoto เข้าเยี่ยมชมบริเวณโรงพยาบาลสัตว์ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th