e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

รศ.ทพ.ญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มข. บริจาคเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

E-mail Print PDF

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ทพ.ญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความอนุเคราะห์บริจาคปัตตาเลี่ยน สำหรับโกนขนสุนัขและแมว จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี สพ.ญ. ชุลีพร ประหา สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ เป็นตัวแทนรับมอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จึงใคร่ขอขอบพระคุณ รศ.ทพ.ญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

    เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รศ.ทพ.ญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความอนุเคราะห์บริจาคปัตตาเลี่ยน สำหรับโกนขนสุนัขและแมว จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี สพ.ญ. ชุลีพร ประหา สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ เป็นตัวแทนรับมอบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จึงใคร่ขอขอบพระคุณ รศ.ทพ.ญ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:39  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th