e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ SEAOHUN ณ ประเทศเวียดนาม

E-mail Print PDF

    ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาความคืบหน้า “SEAOHUN Workshop on Revisited KPIs and Executive Board Meeting” ซึ่งจัดโดย SEAOHUN (South East Asia One Health University Network) อันเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในชาติอาเซียนที่ร่วมกันทำงานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health)สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดต่างๆเพื่อวัดถึงความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว(คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม) นอกจากนั้นยังได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง และคณะกรรมการบริหารของ SEAOHUN ในวาระปัจจุบันด้วย โดยในขณะนี้มีประเทศสมาชิกจำนวน 4 ประเทศที่มีการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศไทย(THOHUN; Thailand One Health University Network) ประเทศเวียดนาม(VOHUN; Vietnam One Health University Network) ประเทศมาเลเซีย(MyOHUN; Malaysia One Health University Network) และประเทศอินโดนีเซีย(INDOHUN; Indonesia One Health University Network)


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:40  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th