e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางไปเจรจาจาความร่วมมือกับ Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

E-mail Print PDF

    ตามที่ในช่วงเดือน สิงหาคม ปี 2558 ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มอาจารย์และผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture, Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานด้านโรงพยาบาลสัตว์ และหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.  ดังนั้นในปี 2559 นี้ เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง ที่ทั้งสองสถาบันจะได้กระชับความสัมพันธ์ด้านวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  โดยระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2559  ทาง Faculty of Agriculture, Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จำนวน 2 ท่าน นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ดร. พัชรา เผือกเทศ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิชีววิทยา เดินทางไปร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้มีโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคคลากรและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของ Tottori University อีกทั้งยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด  ฟาร์มโคเนื้อ รวมทั้งการเข้าเยี่ยมชมรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสัตว์


Last Updated on Monday, 28 August 2017 03:04  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th