e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจรและการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559

E-mail Print PDF

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล และบริเวณสนามกีฬาอเนกประสงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจรและการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559 ขึ้น โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัยจราจร การป้องกันอัคคีภัย และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา เป็นที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากรในการให้ความรู้จากสำนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปบรรยาย เรื่อง “มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร มข.(วินัยการจราจร)” นายมรกต  สุบิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปบรรยายเรื่อง  “ความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย” และทีมงานชุดดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากร และนักศึกษา โดยนอกจากจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีแล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติจริงเพื่อป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น
Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:44  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th