e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) โครงการห้องสมุด 24 ชั่วโมง

E-mail Print PDF

    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย ผศ.น.สพ.สายใจ กองเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.สุวิทย์ อุปสัย อ.ภาวิน สายหู ตัวแทนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ บรรณารักษณ์ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง” ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการได้อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันอย่างกว้างขวาง ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ฝ่ายวิชาการได้รวบรวมแนวคิดการดำเนินงานให้บริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง จากการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการทุกประการ และจากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งว่าประทับใจกับบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว และต้องการให้มีการประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการเช่นนี้อีกในอนาคต


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:44  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th