-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

GO TO KNOW "คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้"

E-mail Print PDF

>"การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผลงานทางวิชาการ”  องค์ความรู้โดย นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์   ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558
    รวบรวมโดย
นางสุดารัตน์ บัวทวน  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

>"พัฒนาวิจัย พัฒนาคณะสัตวแพทย์ฯ มข." โดย ศ.น.สพ.มงคล เตชะกำพุ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ถอดองค์ความรู้โดย รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ

>สรุปแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
   สรุปองค์ความรู้โดย   ผศ.ดร.น.สพ.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

>องค์ความรู้จาก KM การเขียนหนังสือราชการ
  
บรรยายและถอดองค์ความรู้โดย คุณอุดร พุทธิมา เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2556

>การจัดการองค์ความรู้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   บรรยายและถอดองค์ความรู้โดย คุณพัชรียา คนชาญ หัวหน้างานคลังและพัสดุ บรรยายโดย คุณวีระ สุภารักษ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

>โครงการ"การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หัวข้อ Problem Oriented Approach:POA"
   ถอดองค์ความรู้โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบรรยายโดย อ.ดร.วิลาสินี  มูลอามาตย์ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น.

>การทำ R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   บรรยายและถอดองค์ความรู้โดย ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

>องค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการ

- ภาควิชาสรีรวิทยา

- ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

- ภาควิชาอายุรศาสตร์

>องค์ความรู้จากสถานีฟาร์ม

- แนะนำการเลี้ยงหมูขุนได้กำไร ด้วยอาหารพืชหมักและคอกกลางแจ้ง

- ผลของการใช้พืชอาหารหมักทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตสุกรขุน

- การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตสุกรขุนที่เลี้ยงแบบคอกกลางแจ้ง กับแบบขังคอกโรงเรือน

- ถังหมักปุ๋ยน้ำกึ่งอัตโนมัติ

- เครื่องขัดไก่ไข่สด

- จักรยานเพิ่มออกซิเจนในบ่อปลา

- เสื้อเกราะป้องกันสุนัขกัดแพะ

- เปลสนามเคลื่อนที่สำหรับสัตว์ป่วย

- ยางรถกึ่งลมกึ่งยาง และยางตัน

>Show & Share 2011

- การจัดประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

- ผู้บริหารพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์


>ความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องเหมาะสม

- โรคที่พบในสุนัข

- อาหาร : การให้อาหารสุนัข

>การจัดการความรู้ ความหมาย และวิธีการ โดยคุณกิตติมา จันทรสม

Last Updated on Friday, 14 August 2015 01:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th