รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN, “One Health Concept” June 9-10, 2011 at Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, THAILAND (Update 8 june 2011)

E-mail Print PDF

รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการนานาชาติ

International Conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN, “One Health Concept” June 9-10, 2011 at Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, THAILAND

ข้อมูล ณ 8  มิถุนายน 2554  เวลา 08.00 น.

1. บุคคลภายนอก  จำนวน 60 คน

2. บุคคลภายนอกที่ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน  จำนวน 12 คน

3. Speaker KVAC 2011   จำนวน  27 คน (ตัดที่ซ้ำออก)

4. แขกรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม (ชาวต่างชาติ) จำนวน  29 คน

5. Nabong Veterinary Students  จำนวน 26 คน

6. บุคลากรภายในคณะฯ   จำนวน 75 คน

7. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดคณะฯ  จำนวน 23 คน

8. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะฯ   จำนวน  98 คน

9. ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 7 คน

10. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน    จำนวน 5 คน

11. บริษัท...........60..........

12. กรรมการ ..........................

13. เจ้าภาพร่วม    11 คน

******************************************************************************

บุคคลภายนอก  จำนวน 60 คน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ

การชำระค่าลงทะเบียน

1

นายวุฒิจักร  สง่าปทุม

Wuttijak Sangapatoom

/

2

รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล

Srivilai Waropastrakul

/

3

สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี

Sirisawad Chansri

/

4

สพ.ญ.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล

Sukanya Thongratsakul

/

 5

สพ.ญ.วราภรณ์ พิมพ์ประไพ

Waraporn Phimprapai

/

6

นางสาวเปรมวดี นิลโสม

Premwadee NinSoam

/

7

น.สพ.อิสระยศ สิริกนก

Isarayos Sirikanoke

/

8

สพ.ญ.ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ

Pornpen   Pathanasophon

/

9

ผศ.น.สพ.พิพัฒน์ อรุณวิภาส

Pipat Arunvipas

/

10

สพ.ญ.วันดี เที่ยงธรรม

Wandee  Thiangtum

/

11

สพ.ญ.สุนทรี เพ็ชรดี

Soontaree Petchdee

/

12

สพ.ญ.นิอร รัตนภพ

Niorn Ratanapob

/

13

น.สพ. ฐิตวัฒน์ จันทวร

Thitawat Chanthaworn

/

14

นางสาวอนงนาฎ พุ่มสุคันธรส

Anongnad Pumsukumtaros

/

15

สพ.ญ.วิรดา วิริยกิจจา

Wirada Wirayakitja

/

16

น.สพ.อภิรมย์ พวงหัตถ์

Apirom Planghat

/

17

น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์

Vimol Jirathanawat

/

18

สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์

Monya Ekatat

/

19

สพ.ญ.สมใจ  กมลศิริพิชัยพร

Somjai Kamonsiripichaiporn

/

20

สพ.ญ.สุรีย์ ธรรมศาสตร์

Suree Thammasat

/

21

น.สพ.สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์

Surapong Wongkasemjit

/

22

สพ.ญ.เบญจลักษณ์ รัตนอุรดินธว์

Benchaluk Rattanauradin

/

23

นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย

Supaporn Wongsrichai

/

24

น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริฐ

Prakit Boonpornprasert

/

25

นางสาวอมรรัตน์ เจือสุข

Amornrat Juasook

/

26

นางสาวภัคญาณี สุดสาร

Pakkayanee Sudsarn

/

27

นางสาวอรสา วงศ์ชาลี

Orasa Wonkchalee

/

28

น.สพ.อมรพรรณ จัตุชัย

Amornpun Juttuchai

/

29

น.สพ.ศุภชาติ ปานเนียม

Supachart Panneum

/

30

สพ.ญ.สุปภาดา คณานับ

Suppada Kananub

/

31

สพ.ญ.วิลาสินี ท้าวเพชร

Wilasinee Thaopech

/

32

น.สพ.ปองพล พงไธสงศ์

Pongphol Pongthaisong

/

33

น.สพ.ปรัชญา อิงคนินันท์

Prachya  Engkhninun

/

34

--------------------------------------------

Masami Miyake

/

35

น.สพ.พิสิฐ ฉายแผ้ว

Pisit Shipaew

/

36

น.สพ.ชุมพล อุโคตร

Chumpon Ukot

/

37

สพ.ญ.สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน

Sudarat Damrongwatanapokin

/

38

---------------------------------------------

Dr.Fred Unger

 

39

น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย

Rittichai Pilachai

/

40

สพ.ญ.สุดาวรรณ ชุนปรีชา

Sudawan Chuenpreecha

/

41

น.สพ.กิตติพงษ์ จันดีกระจอม

Kitipong Chandeekraom

/

42

--------------------------------------------

Dr.Adrew Paterson

/

43

นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี

Yaowarin  Nakornpakdee

/

44

นายทศพล มูลมณี

Tossapol Moonmanee

/

45

สพ.ญ.ณัฐณิชาช์ ศรีชื่น

Natnicha Sricheun

/

46

นางสาวสุภาพร พิมพ์ทอง

Supaporn Pimthong

/

47

น.สพ.สีชาด ปรีชานนท์

Seechard Prichanont

/

48

น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์

Sompong Hou-Sung

/

49

สพ.ญ.ดวงแข ศิริพร

Duangkhae Siriporn

/

50

สพ.ญ.จุฬฉัตร จำปีรัตน์

Jullachat Jumpeerat

/

51

นางสาวศันศนีย์ สุพรรณคง

Sunsanee Supunkong

/

 

ลงทะเบียนหลัง 6 มิ.ย.54

 

 

52

นางสาวจันทรา สาวิสัย

Jantra Savisai

/

53

น.สพ.จรูญ  วันดี

Jaroon Wandee

/

54

สพ.ญ.อัจฉรานี ธรรมวินทร

Atcharanee Tummawinthorn

/

55

น.สพ.สาทิศ  ผลภาค

Satis Polpark

-

56

สพ.ญ.มาณวิกา ผลภาค

Marnwika Polpark

-

57

สพ.ญ.เนตรชนก จิวากานนท์

Netchanok Jiwakanon

-

58

สพ.ญ.สุปราณี เดิมพันธ์

Supranee Dermpun

-

59

น.สพ.ธนพล  หนองบัว

Thanapol Nongbua

/

60

น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธรา

Aditape Konbuddha

/

 

บุคคลภายนอกที่ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน  จำนวน 12 คน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ

1

น.สพ.กฤช พจนอารี

Grit  Podjana-a-ree

2

น.สพ.สฤษดิ์  สิงห์ษฐิต

Sarit Singhutsatit

3

น.สพ.ปริญญา ปาพรม

Parinya  Paprom

4

น.สพ.สุปัญญา  บุตรพรม

Supanya Budpom

5

สพ.ญ.อภิรัตน์ ทองแย้ม

Apirat Thongyam

6

สพ.ญ.พนิดา ชุ่มชื่น

Panida Chumchuen

7

น.สพ.พงศกรธรรศ ศรีหิรัญพัลลภ

Phongsakornthat Srihiranpallop

8

สพ.ญ.ชุติมา สุวอ

Chutima Suwor

9

นายเอ็ดวิน วีก

Edwin Wiek

10

น.สพ.ธนกร ร่มโพธิ์

Thanakorn Rompo

11

สพ.ญ.กนกวรรณ คิ้วสุวรรณ

Kanokwan Kewsuwan

12

สพ.ญ.ญาณิศา สิงหพงษ์

Yanisa Singhaphong

 

Speaker KVAC 2011   จำนวน  27 คน (ตัดที่ซ้ำออก)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ

1

Dr.Wantanee Kalpravidh

2

Assoc.Prof.Dr.Banchob Sripa

3

Assist. Prof. Dr. Sirikachorn Tangkawattana

4

Dr.Jarunee Siengsanan-Lamont 

5

Assoc. Prof. Dr.Achariya Sailasuta         ซ้ำ Vip ไทย

6

Dr.Jeera Sornnuwat

7

Assoc.Prof.Dr.Boonsong Patjanasoontorn

8

Dr. David Castellan, FAO

9

Dr. Jan Hinrichs ,FAO

10

Dr. Stan Fenwick, DAI

11

Dr. Chintana Chantavisouk,  LAO PDR

12

Dr. Kitti Supchukun

13

Dr. Patrapol Manee-orn

14

Dr. Satis Pholpark

15

Dr.Rutjawate Taharnklaew

16

Dr.Siram Suvarnavibhaja

17

Assoc.Prof. Dr.Narong Kitpanish

18

Prof.DR.Roongroj Thanawongnuwech, CU

19

Assoc.Prof. Dr.Surasakdi wongrattanasheevin,KKU

20

Dr.George Watte, CIED

21

Dr.Sarah A. Billeter, CDC

22

Assoc.Prof. Dr.Parntep  Ratanakorn, MU       ซ้ำ Vip ไทย คณบดี

23

Dr. Boripat Siriaroonrat, ZPO

24

Asst.Prof.Dr Sompoth Weerakhun, KKU

25

Assist.Prof.Dr. John Barlow, UVM

26

Assoc.Prof.Dr.Suneerat Aiumlamai, KKU   ซ้ำบุคลากรในคณะฯ

27

Mr.Willium Smith, DeLaval

28

Assoc.Prof. Dr Chalermpol Lekcharoensuk, KU

29

Dr.Numfa Fungboon, KKU

30

Dr.Bordin Tiraphut, KU

31

Assist.Prof.Dr. Thavajchai Sakpuaram;CU&Chair of ThaiVetConsortium ซ้ำ Vip ไทย คณบดี

32

Prof. Dr. Mongkol Techakampu  ซ้ำ Vip ไทย คณบดี

แขกรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม (ชาวต่างชาติ) จำนวน  29 คน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

1

Prof. Dr Tin Tin Myaing

2

Prof. Dr. Mar Mar Kyi

3

Dr. Kyaw San Lin, Lecturer

4

Dr. Kyaw Kyaw Moe, Lecturer

5

Dr. Nwe Kyae Mon, Lecturer

6

Dr. Trinh Dinh Thau

7

Dr. Nidom Chairul Anwar

8

Chu Duc Thang

9

Assoc. Prof. Dam Van Tien 

10

Asso.Prof.Dr.Oudom Phonekhampheng

11

Archarn. Kham Phommachanh

12

Ms. Brittany Gross and 5 students

13

Ms. Brittany Gross

14

Karuna Patil

15

Amanda Kilby

16

Anna Rauk Mitchell

17

Matthew Sammons

18

Prof. Shunji  Kosaki

19

Mr. Chantha Chanda

20

Mr.Sisavath Phommasichan

21

Mr.Khampasong Ninnasopha

22

Mr. Sithixay Kaylath

23

Mr.Bounchan Manyseng

24

Miss Bountang Sisouphon

25

Miss Chansamone Vanthanouvong

26

Mr.Phonxay Koulavong

27

Dr.Warwick M. Bayly

28

Mr. Arvind Kumar

29

Representative (Name N/A)

Nabong Veterinary Students  จำนวน 26 คน

  1. Mr: Souphinthong SAYMANYVONG
  2. Mr: Sanhti VANGPADITH
  3. Mr: Bounlieng PHUNAVONG
  4. Mr: Sousad PHIPHAKKAVONG
  5. Mr: Vaththana PANYANOUVONG
  6. Mr: Thayxiong XAIKHUE
  7. Mr: Kong CHANG
  8. Mr: Korvang XIATOUA
  9. Mr: Chuelor NYIAFUE

10.  Mr: Bounngeunlao CHONGPORLAO

11.  Mr: Kee MOUA

12.  Mr: Konglee LEELIANOU

13.  Mr: Xiongporvang KANGMAI

14.  Mr: Phoutalai CHANHDA

15.  Mr: Phoukhoakham VILAMON

16.  Miss: Phaivanh CHANKHAMTHONG

17.  Miss: Somly CHANHDA

18.  Miss: Vannaly DALA

19.  Miss:Thipphakone LACKSIVY

20.  Miss: Kongkeo FONGSAVATH

21.  Miss: Nittakone SOULINTHONE

22.  Miss: Viphavanh CHANTHAVONG

23.  Miss: Kerlor XAIPHIALOR

24.  Miss: Xiameexiong NENGXIONG

25.  Miss: Pharsy PHETKHAMPHUN

26.  Miss: Nalita ATSANYCHUNH

บุคลากรภายในคณะฯ   จำนวน 75 คน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ

1

รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช

Somboon Sangmaneedet

2

รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์

Sutisak Nopwinyoowong

3

ผศ.วราภรณ์ ศุกลพงศ์

Varaporn Sukolapong

4

ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา

Sirikachorn Tangkawattana

5

ผศ.สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา

Surasit Uanpromma

6

นายธนาคาร นะศรี

Thanakarn Nasri

7

รศ.อารินี ชัชวาลชลธีระ

Arinee Chatchawanchonteera

8

นางนุสรา สุวรรณโชติ

Nusara Suwannachot

9

นายเรืองทอง กิจเจริญปัญญา

Ruangthong Kitcharoenpunya

10

ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร

Ekkachai Patarapanwichien

11

ผศ.จารุวรรณ คำพา

Jaruwan kumpa

12

ผศ.วีรพล ทวีนันท์

Weerapol Taweenan

13

นางสุธิดา  จันทร์ลุน

Suthida Chanlun

14

นายประพันธ์ แก่นจำปา

Prapan Kaenjampa

15

นายพิทยา ภาภิรมย์

Pittaya Papirom

16

นางอรุณี พลภักดี

Arunee Polpakdee

17

ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง

Pairat Sornplang

18

รศ.คมกริช พิมพ์ภักดี

Komkrich Pimpukdee

19

ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช

Prapansak Chaveerach

20

นายปิยวัฒน์ สายพันธุ์

Piyawat Saipan

21

รศ.นริศร  นางาม

Narisorn Na-ngam

22

ผศ.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล

Sunpetch Angkittitrakul

23

รศ.บงกช นพผล

Bongkot Noppon

24

นายเสรี แข็งแอ

Seri  Kang-air

25

นางพิณซอ  กรมรัตนาพร

Pinsaw  Kromratanaphorn

26

นายชัยพร สร้อยคำ

Chaiyaporn  Soikum

27

นางสาวนิลพรรณ  วงษาไฮ

Nillapan Vongsahai

28

ผศ.สายใจ กองเพชร

Saijai Kongpechr

29

นางพรรณชมพู  ม่วงลาย

Panchompoo  Muenglai

30

นางปรียาภรณ์ สุระชน

Preeyaporn Surachon

31

ผศ.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา

Korawuth Punareewattana

32

นายไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล

Pairoaj Vonghathaipaisarn

33

นางสาวจรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด

Jareerat Aiemsaard

34

ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช

Prapaporn Tungthanathanich

35

นายจีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์

Geerasak Thiratanaboon

36

ผศ.พัชนี ศรีงาม

Patchanee Sringam

37

ผศ.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ

Pisit Suwannachot

38

ผศ.ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล

Chaiyapas Thamrongyoswittayakul

39

รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์

Fanan Suksawat

40

นายอรัญ จันทร์ลุน

Aran Chanlun

41

นางสาวน้ำฟ้า เฟื่องบุญ

Numfa Fungbun

42

นางสาวทรรศิดา พลอยงาม

Trasida Ployngam

43

ผศ.พิมชนก สุวรรณธาดา

Pimchanok Suwannathada

44

ผศ.สมโภชน์ วีระกุล

Sompoth Weerakhun

45

ผศ.คณิต ชูคันหอม

Kanit  Chukanhom

46

ผศ.อารยาพร มคธเพศ

Arayaporn Macotpet

47

นางสาวประสาทพร บริสุทธิ์เพชร

Prasatporn Borisutpeth

48

ผศ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา

Pongthorn Suwannathada

49

ผศ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

Duangdaun Kaenkangploo

50

ผศ.สุชาติ วัฒนชัย

Suchat Wattanachai

51

รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

Suneerat Aiumlamai

52

นายนฤพนธ์ คำพา

Naraepon Kampa

53

ผศ.สราวุธ ศรีงาม

Sarawut Sringam

54

รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ

Preenun Jitasombuti

55

นายสุวลักษณ์ ศรีสุภา

Suvaluk Seesupa

56

นางสาวปาณิสรา คุณกิตติ

Panisara Kunkitti

57

นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน์

Thanikul Srithunyarat

58

ผศ.สุปราณี จิตรเพียร

Supranee Jitpean

59

นายชัยวัฒน์ จรัสแสง

Chaiwat Jarassaeng

60

นายพิทัย กาญบุตร

Pithai Kanbutra

61

นายจีรศักดิ์  คล่องแคล้ว

Jeerasak KhlongKhlaoe

62

นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา

Pattaraanong Bupata

63

รศ.ชูชาติ  กมลเลิศ

Chuchat Kamollerd

64

ผศ.พีระพล สุขอ้วน

Peerapol Sukon

65

นางสาวสุพรรณิกา พุทธชาลี

Suphannika Putthachalee

66

ผศ.กชกร ดิเรกศิลป์

Kochakorn Direksin

67

น.ส.เฉลิมขวัญ    นนทะโคตร

Chalermkwan  Nonthakotr

68

นางนิธิวดี          เลิศอิทธิกุล

Nitiwadee    Leritthikul

69

น.ส.นิตยา         บุญบาล

Nitaya    Boonbal

70

นายเอกศิษฐ์      บารมีชัยธนันต์

Eakkasit   Barameechaithanun

71

น.ส.พิมพ์สุดา     สุวรรณแสง

Pimsuda   Suwannasaeng

72

นายสมเกียรติ     สนมะเริง

Somkiat  Sonmaroeng

73

นายธิติคุณ        บุตรคำโชติ

Thitikun  Budkamchot

74

น.ส.ปองรัตน์      ใจศีล

Pongrat  Jaisil

75

นายปิยะศักดิ์      วิภูศักดิ์

Piyasak  Wipoosak

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดคณะฯ  จำนวน 23 คน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ

1

นส.พัชรจรวรรณ สุขเทียบ

Pachjarawan Sukteab

2

นายชาตรี ชำนาญดี

Chatree Chumnandee

3

นส. นวรัตน์ ผอบงา

Nawarat Pha-obnga

4

นางสาวสุจิรา ธรรมวัง

Sujira Thammawung

5

นางสาวภัทรี อึ้งสกุล

Patharee Oungsakul

6

นายเกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

Kiattisak Tiawongsombut

7

นายปฏิพัทธ์  พันธ์ชูเพชร

Patipant Punchoopet

8

นางสาวรัตติกาล วรหล้า

Rattikan Woralar

9

สพ.ญ. อัจฉรา ภูพวก

Atchara Poopuak

10

น.สพ.ชินวิวัฒน์  เปี่ยมสกุล

Chinwiwat Piumsakul

11

น.สพ.ธีระกุล นิลนนท์

Theerakul Nilnont

12

นางศรีสมัย ปาวท่อ

Sisamay Paothor

13

น.สพ.ปิยะ เสรีรักษ์

Piya Sereerak

14

นางสาวธนพร อัศวพัฒนากุล

Tanaporn Asawapattanakul

15

สพ.ญ.ปราณปรียา คำมี

Pranpreya Kummee

16

น.สพ.พงศธร ธัชประมุข

Pongsatorn Tuchpramuk

17

นายนิรัติศัย ไชยแสน

Nirattisai Chaiyasan

18

--------------------------------------------

Souk Phomhaksa

19

นายไพรบูรณ์  สุระโคตร

Praiboon Surakot

20

นายนภดล  สมผล

Noppadon Somphol

21

นางสาวจิตราภรณ์ เยี่ยนเพชร

Chittraporn Yeanpet

22

นายศุภักษร  บุตรเวียง

Supuksorn Butriang

23

นางสาวอภิรดี  สวรรค์นคร

Apiradee Swannakorn

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัดคณะฯ   จำนวน  98 คน

ปี 6 โครงการพิเศษ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ

1

 นางสาวธนพร ทองเชื้อ

MissTANAPORN THONGCHUA

2

 นางสาวปราณี จารุวัฒนดิลก

MissPRANEE JARUWATTANADILOK

3

 นางสาวปาลิน พิทักษ์สาลี

MissPALIN PITAKSALEE

4

 นางสาวพิชญา แสนอุบล

MissPHITCHAYA SAENUBOL

5

 นายวัชระ เหมือนโพธิ์

Mr.WATCHARA MUENPOH

6

 นายศิริ กิจจริยภูมิ

Mr.SIRI KITJAREYAPOOM

7

 นางสาวหยาดฝน พลธงชัยสวัสดิ์

MissYADFON PHONTHONGCHAISAWAT

8

 นายอรรถพล กันนา

Mr.ATTAPON KANNA

9

 นางสาวสุนันทา สุขพัฒน์

MissSUNANTA SUKAPHAT

10

 นางสาวจินตนาการ จงใจลาน

MissJINTANAKARN CHONGJAILARN

11

 นางสาวจุฑามาศ โตมะนิตย์

MissCHUTHAMAT TOMANIT

12

 นายธนกร ศรีรัตน์

Mr.THANAKORN SRIRAT

13

 นายนภดล จันทร์เอี่ยม

Mr.NOPPHADOL JANEAIM

14

 นางสาวนารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ

MissNATDAROON CHITEAFEA

15

 นางสาวนิลวรรณ ธรรมศิริ

MissNINLAWAN THUMMASIRI

16

 นางสาวพัณณิดา พงศ์ไพบูลย์

MissPANNIDA PONGPAIBOON

17

 นางสาวพัทธานันท์ โคตมะ

MissPATTANAN KOTAMA

18

 นางสาวพันทิพา บุญเกิด

MissPANTIPA BOONKERD

19

 นางสาวมธุรส ตรีอัมพร

MissMATUROT TREEUMPORN

20

 นางสาวราชาวดี จันทรา

MissRACHAWADEE CHANTRA

21

 นางสาวนันท์นภัส เกตุทองแถม

MissNUNNAPAS GATETONGTAM

22

 นางสาววัชรา ศากรวิมล

MissWATCHARA SAKORNWIMON

23

 นางสาวสินีนารถ จันทรชาติ

MissSINEENART CHANTARACHART

24

 นางสาวอัจฉราพร ซาซุม

MissAUTCHARAPORN SASOOM

25

 นางสาวอิสราภรณ์ พรหมเนาว์

MissISSARAPORN PHROMNAO

26

 นางสาวกนิษฐา ลิมปวิทยากุล

MissGANITTHA LIMPAWITTAYAKUL

27

 นางสาวจันทรา พุ่มแจ่ม

MissJANTRA PUMJAM

28

 นางสาวฐิติมา ศรีคำ

MissTHITIMA SRIKAM

29

 นางสาวดวงธิดา ศรีสุนนท์

MissDUANGTIDA SRISUNON

30

 นายนพดล เลิศล้ำสกุลทรัพย์

Mr.์NOPPADON LASTLUMSAKUNSUB

31

 นางสาวนพรัตน์ รุ่งเรืองธนธร

MissNOPPARATH RUNGRENUGTANATHON

32

 นายนิติรัฐ ถียัง

Mr.NITIRAT THEEYANG

33

 นางสาวปริญญา จารุวัฒนดิลก

MissPRINYA CHARUWATTANADILOK

34

 นางสาวปาริชาติ พึ่งเดชะ

MissPARICHART PUENGDECHA

35

 นางสาวผกามาศ อุตตโม

MissPHAKAMAT UTTAMO

36

 นางสาวพิมพ์ชนก ทองล้น

MissPIMCHANOK TONGLON

37

 นางสาวยิ่งลักษณ์ ทองอ่อน

MissYINGLUK THONG-ON

38

 นายศิรวุธ มีแก้ว

Mr.SIRAWUT MEEKAEW

39

 นายธันว์วิวัฒน์ ครองยุทธ

Mr.THUNWIWAT KRONGYUTH

40

 นายณัฐพล มะโนใจ

Mr.NUTTAPON MANOJAI

41

 นายวันพิทักษ์ ป้องกัน

Mr.WANPITAK PONGGUN

 

 

ปี 6 ภาคปกติ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ

1

 นางสาวกนกพรรณ บุญพงษ์

MissKANOKPAN BOONPONG

2

 นายไกรวัฒน์ ชาวงษ์

Mr.KRAIWAT CHAWONG

3

 นายธนพล แอมปรัชฌาย์

Mr.TANAPOL AMPRATCHAR

4

 นายนพพร สวดประโคน

Mr.NOPPORN SUEDPRAKHON

5

 นายนิติพัฒน์ ขุมหิรัญ

Mr.NITIPAT KHUMHIRUN

6

 นายยรรยง ผิวผ่อง

Mr.YANYONG PIVPONG

7

 นายรัฐพล ทองอร่าม

Mr.RATTAPHON TONG-A-RAM

8

 นายราเชนทร์ ปิงน้ำโท้ง

Mr.RACHAIN PINGNAMTHONG

9

 นายอรรถพล ประจะนัง

Mr.ATTAPON PRAJANANG

10

 นางสาวกนกรัตน์ สุขเฉลิม

MissKANOGRAT SUKCHALERM

11

 นางสาวกมลรัตน์ ตั้งตระกูล

MissKAMONRAT TANGTRAGOON

12

 นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์สุวรรณ

MissKAMONRAT PHOSUWAN

13

 นายกานต์ ยงวณิชย์

Mr.KARN YONGVANIT

14

 นางสาวกุสุมาพร ดวงประทุม

MissKUSUMAPORN DUANGPRATHUM

15

 นายคมกริช สุริเทศ

Mr.KHOMKRIT SURITED

16

 นางสาวเจริญวรรณ มณีพันธุ์เจริญ

MissCHAROENWAN MANEEPHUNCHAROEN

17

 นางสาวณัฏฐา โพธิอาศน์

MissNUTTHA POTHIARD

18

 นางสาวณัฐภรณ์ ภูครองตา

MissNATTAPORN PHOOKRONGTA

19

 นายนพรัตน์ รุ่งรัศมี

Mr.NOPPARAT RUNGRASSAMEE

20

 นายปรีชากร พันธุ์วิเศษ

Mr.PREECHAKORN PANWISET

21

 นายปิติ ปาทา

Mr.PITA PATA

22

 นายพงษ์ปรีชา มาลาเหลือง

Mr.PONGPREECHA MALALUANG

23

 นางสาวพชรพรรณ ศรีจันทร์

MissPACHARAPUN SRIJUN

24

 นายพัทธยศ พลสงคราม

Mr.PATTAYOS POLSONGKRAM

25

 นางสาวพุทธิดา โรยมณี

MissPHUTTIDA ROYMANEE

26

 นายภควัฒน์ ถาวรพานิช

Mr.PAKAWAT TAWORNPANICH

27

 นายภากร บุญเถิง

Mr.PARKORN BOONTERNG

28

 นายมนูญ จูมศิลา

Mr.MANOON JOOMSILA

29

 นางสาวมัชฌิมา พลเยี่ยม

MissMASHIMA PONYIUM

30

 นางสาวมีนา วิสุงเร

MissMEENA WISUNGRE

31

 นางสาวยุพดี โคตะมี

MissYUPADEE KOTAMEE

32

 นายวสุพล ชาแท่น

Mr.WASUPON CHATAN

33

 นางสาวศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์

MissSIRILUCK JUNTAUTSA

34

 นางสาวสุนิสา เขียวแดง

MissSUNISA KHIEODAENG

35

 นางสาวสุพัตรา พระสุมี

MissSUPATRA PRASUMEE

36

 นายสุริยะ ลามสีดา

Mr.SURIYA LAMSIDA

37

 นางสาวอนิสรา สิงห์แม่ง

MissANISARA SINGMANG

38

 นางสาวอรจิรา สิงห์คา

MissONJIRA SINGKA

39

 นางสาวกวินทรา อัยราน้อย

MissKAWINTRA AIYARANOI

40

 นางสาวจุฑานันท์ เหล่ามโนธรรม

MissJUTANUN LAOMANOTHAM

41

 นายฉัตรชัย ดวงตะวัน

Mr.CHATCHAI DUANGTAWAN

42

 นางสาวปริยานนท์ คลธา

MissPARIYANON KHOLATHA

43

 นายพิทยา ไชยอำนาจ

Mr.PITTAYA CHAIAMNAT

44

 นางสาวยุวดี พิมพ์ศรี

MissYUWADEE PIMSRI

45

 นางสาวศลิษา สิทธิจินดา

MissSALISA SITTHIJINDA

46

 นายสามารถ ศรีมงคล

Mr.SAMART SRIMONGKON

47

 นางสาวอาภาพรรณ การบรรจง

MissAPAPUN KANBUNJONG

48

 นางสาวชฎาภรณ์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์

MissCHADAPORN SIRIRUNGSAKULWONG

49

 นางสาวชลญา ปราบวงษา

MissCHONLAYA PRABWONGSA

50

 นายธิติ ศรีกงพาน

Mr.THITI SRIKONGPAN

51

 นางสาวพริมาภรณ์ พละไกร

MissPARIMAPORN PALAGRAI

52

 นางสาววิธาริณี ศรีเคนขันธ์

MissVITHARINEE SRIKENKHAN

53

 นายวิทยา จินตเวก

Mr.WITTAYA JINTAWEK

54

 นางสาวสุลาวรรณ ปานพรหมมาศ

MissSULAWAN PANPROMMAS

55

 นายอลงกรณ์ ขุริลัง

Mr.ALONGKORN KURILUNG

56

 นายธนนท์ บุตรสมบัติ

Mr.THANON BUTSOMBAT

57

 นายสุรศักดิ์ แก้วบับพา

Mr.SURASAK KAEWBUBPA

 

 

 

ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 7 คน

ที่

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน

1

นายพยัต  ชาญประเสริฐ

Payut Chanprasert

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)

2

น.สพ.ดร.นิยมศักด์  อุปทุม

Niyomsak Upatoom

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ-

สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)   

3

รศ.น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ

Prachak Puapermpoonsiri

อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4

น.สพ.วิศิษฐ์  แสงคล้อย

Wisit Sangkoi

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

(ผู้แทนหัวหน้า สนง. อสค.ภาคะวันออกเฉียงเหนือ)

5

น.สพ.ชุมพร  แสนขวา

Chumporn Sankwa

แทนกรรมการผู้จัดการเครือ ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด

6

น.สพ.จักรกฤษ์  นิยมทอง

Chaggrit Niyomtong

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7

รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

 

Achariva Sailasuta

 

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน    จำนวน 5 คน

ที่

ชื่อ-สกุล ไทย

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน

1

ศ.น.สพ.ดร.มงคล  เตะชะกำพุ

MONGKOL  TECHAKUMPHU

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม

TAWATCHAI  SAKPHUARAM

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

ผศ.น.สพ.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

KHWANCHAI  KREAUSUKON

ผู้แทน คณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

รศ.น.สพ.ดร.ปานเทพ รัตนากร

PARNTEP  RATANAKORN

มหาวิทยาลัยมหิดล

5

ผศ.น.สพ.ดร.จตุพร  กระจายศรี

JATUPORN  KAJAYSRI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

เจ้าภาพร่วม    11 คน

 

1. Research and Diagnostic Center for Emerging Infectious Diseases  (RDCEID)

    ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

    (รศ.ดร.วีระพงศ์  ลุลิตานนท์)

2. Melioidosis Research Center  ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส

   (รศ.ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน)

3. Tropical Disease Research Laboratory  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยโรคเขตร้อน

    (Assoc.Prof.Dr.Banchob Sripa)

4. The Veterinary Practitioner Association of Thailand  (VPAT)

    สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตวแห่งประเทศไทย

    (…………………………………………….)

- The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage (TVMA)

   สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์    ซ้ำชื่อ VIP ไทย

   (รศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา  ไศละสูต)

5. Department of Livestock Development (DLD)

     กรมปศุสัตว์  (ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์) 

     (น.สพ.ธนิตย์ อเนกวิทย์ : Dr. Thanit  Anekwit )

6. USAID   องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ

    (…………………………………………….)

 7. FAO องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

    (…………………………………………….)

8. บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

    (…………………………………………….)

9. บริษัท Virbac Animal Health

    (…………………………………………….)

10. บริษัท DKSH

    (…………………………………………….)

11. บริษัท MERIAL เมเรียล ประเทศไทย จำกัด

    (…………………………………………….)

Last Updated on Wednesday, 08 June 2011 04:07  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th