-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร และกีฬาสีภายในคณะฯ ประจำปี 2556

E-mail Print PDF

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2556 ขึ้น โดยกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรเป็นกิจกรรมที่คณะฯได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณะฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและบอกกล่าวถึงเป้าหมายของการดำเนินงานในอนาคตให้บุคลากรได้รับทราบและร่วมกันตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ นอกจากนั้นในวันดังกล่าวคณะฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งกีฬาสีประจำปี 2556 ขึ้นด้วย โดยการแข่งขันกีฬาสีในปีนี้เน้นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของไทย เช่น การแข่งเดินกะลา ชักกะเย่อ ตี่จับ ฯลฯ กิจกรรมกีฬาสีที่จัดขึ้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายของบุคลากรแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในหมู่บุคลากรของคณะฯ และเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน รวมทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยอีกช่องทางหนึ่งด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 03:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th