กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร และกีฬาสีภายในคณะฯ ประจำปี 2556

E-mail Print PDF

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดี ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2556 ขึ้น โดยกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรเป็นกิจกรรมที่คณะฯได้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณะฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและบอกกล่าวถึงเป้าหมายของการดำเนินงานในอนาคตให้บุคลากรได้รับทราบและร่วมกันตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ นอกจากนั้นในวันดังกล่าวคณะฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งกีฬาสีประจำปี 2556 ขึ้นด้วย โดยการแข่งขันกีฬาสีในปีนี้เน้นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของไทย เช่น การแข่งเดินกะลา ชักกะเย่อ ตี่จับ ฯลฯ กิจกรรมกีฬาสีที่จัดขึ้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายของบุคลากรแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นในหมู่บุคลากรของคณะฯ และเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน รวมทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยอีกช่องทางหนึ่งด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th