-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา2556

E-mail Print PDF

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556

ลำดับที่


ชื่อ

สกุล

เลขที่บัตรประจำตัวฯ

ประเภทที่สมัคร

1

นาย

นรวร

นาคทิพวรรณ

1500700155973

บุคคลทั่วไป

2

นาย

พรพงศ์

ภูลสนอง

1101500739607

บุคคลทั่วไป

3

นาย

ชนา

อมรเทพรักษ์

1209700495635

บุคคลทั่วไป

4

นาย

ชินวัฒน์

ศุภสิทธิกุลชัย

1103701592958

บุคคลทั่วไป

5

นางสาว

เจตสุภา

รุ่มนุ่ม

1539900488397

บุคคลทั่วไป

6

นางสาว

ช่อผกา

บุญรอด

1769900322934

บุคคลทั่วไป

7

นาย

พงศธร

เหาะเจริญสุข

1739900446439

บุคคลทั่วไป

8

นาย

ศุภโชติ

พิกุลทิพย์สาคร

1409901282475

บุคคลทั่วไป

9

นางสาว

ปรมาภรณ์

สุนทราวิรัตน์

1420400079857

บุคคลทั่วไป

10

นางสาว

ประกายมุก

วิมลรัชตาภรณ์

1840100503188

บุคคลทั่วไป

11

นาย

ปัณณธร

บุตรศาสตร์

1459900323194

บุคคลทั่วไป

12

นางสาว

กานต์สิรี

ธีรธนวัฒน์

1349900680028

บุคคลทั่วไป

13

นางสาว

ธัญวรัตม์

กัณฐวิจิตร

1100701906852

บุคคลทั่วไป

14

นาย

ศุภกฤต

ศิริเจริญกิจ

1459900435154

บุคคลทั่วไป

15

นางสาว

ปาณิศา

สารฤทธิ์

1249900362787

บุคคลทั่วไป

16

นางสาว

ฐิติพร

รุ่งทรัพย์วารี

1209900125106

บุคคลทั่วไป

17

นางสาว

ปัณฑารีย์

นิตย์ลาภ

1119900515312

บุคคลทั่วไป

18

นาย

พงษ์วสิน

สิมมาทัน

1409901181199

บุคคลทั่วไป

19

นาย

นันทิพัทธ์

ปฏิมาอารักษ์

1102002249480

บุคคลทั่วไป

20

นางสาว

จิราธร

พลราษฎร์

1489900207518

บุคคลทั่วไป

21

นาย

สุขกฤษฏิ์

สีห์รา

1779900179074

บุคคลทั่วไป

22

นางสาว

อารียา

แข็งแอ

1409901183892

บุคคลทั่วไป

23

นางสาว

ธนาพรรณ

สิทธิหาญ

1559900248434

บุคคลทั่วไป

24

นาย

ธีรชน

กมลเลิศ

1409901296972

บุคคลทั่วไป

25

นาย

ชยพล

เปลี่ยนทอง

1640100222369

บุคคลทั่วไป

26

นางสาว

ปฏิญญา

จงชาณสิทโธ

1720300122464

บุคคลทั่วไป

27

นาย

ภควัต

เศวตเลข

1100400731689

บุคคลทั่วไป

28

นางสาว

สุพิชญา

หะรินเดช

1309901096915

บุคคลทั่วไป

ลำดับที่


ชื่อ

สกุล

เลขที่บัตรประจำตัวฯ

ประเภทที่สมัคร

29

นางสาว

เพ็ญภัทร

ชัยพรธนรัตน์

1100501198307

บุคคลทั่วไป

30

นางสาว

นิศามณี

วารีจันทร์

1200100558581

บุคคลทั่วไป

31

นางสาว

ภัคกร

ปัญญาทิพย์

1659900693381

บุคคลทั่วไป

32

นาย

ศรัณย์พร

ไกรทอง

1100800967680

บุคคลทั่วไป

33

นางสาว

สุดารัตน์

อัตถกิจมงคล

1319900428329

บุคคลทั่วไป

34

นางสาว

พัชรี

ท้วมพงษ์

1219900227707

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี

35

นาย

อัตชัย

บุราชรินทร์

1341000079231

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี

36

นางสาว

ธารินรัตน์

จึงธีรพานิช

1160100272077

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี

37

นางสาว

ธิดารัตน์

แซ่เจี่ย

1440800143676

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี

38

นางสาว

สุจิตตรา

กัณหารัตน์

1369900319163

ลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

39

นางสาว

วรรณิดา

เวชอัศดร

1100501002178

ลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

40

นาย

สราวุธ

กันเตียง

1670400164437

ลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

 

ประกาศแนบท้าย

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 - 40 รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่าน Web ที่  http://reg.kku..ac.th

ภายในวันที่  23 – 27  พฤษภาคม   2556  และส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ สำนักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ  อาคารศูนย์วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น       ในวันเสาร์ที่   1  มิถุนายน   2556

เวลา  12.30 - 16.00 น.

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการสละสิทธิ์ คณะฯ จะเรียกอันดับสำรอง ตามลำดับคะแนนที่ขึ้นบัญชีไว้

 

บัญชีรายชื่ออันดับสำรอง

โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556

ลำดับที่


ชื่อ

สกุล

เลขที่บัตรประจำตัว

ประเภทที่สมัคร

1

นาย

พรรธวิตร

จันทรามระ

1509901552234

บุคคลทั่วไป

2

นาย

ศิวพงษ์

ศรีสุเเล

1449900321701

บุคคลทั่วไป

3

นางสาว

วรารัตน์

เจริญสำเร็จกิจ

1103000077801

บุคคลทั่วไป

4

นางสาว

กิตยาพร

ประถมวงษ์

1409901237844

บุคคลทั่วไป

5

นาย

ขจรยศ

พรมดวงสี

1440500146114

บุคคลทั่วไป

6

นางสาว

ธัญลักษณ์

ศรีรัตน์

1102400072636

บุคคลทั่วไป

7

นางสาว

ศศิร์พัช

กิตติสารธรรมา

1100400737571

บุคคลทั่วไป

8

นางสาว

กุลธิดา

ธนารักษ์

1479900217751

บุคคลทั่วไป

9

นางสาว

หัสยา

แสงอรุณ

1301800149641

บุคคลทั่วไป

10

นางสาว

นิศารัตน์

เสนามา

1539900468515

บุคคลทั่วไป

11

นาย

สหรัฐ

เศรษฐสุข

1939900275951

บุคคลทั่วไป

12

นาย

สิรภพ

ภัทรฤทธิกุล

1102400075864

บุคคลทั่วไป

13

นางสาว

ชยาภัสร์

ผจญแกล้ว

1100702030888

บุคคลทั่วไป

14

นางสาว

ศรีสุดา

พรมแดน

1249800090939

บุคคลทั่วไป

15

นาย

ณัชทิวัตถ์

คอนงูเหลือม

1309901068199

บุคคลทั่วไป

16

นางสาว

ณิชาภัทร

ศรีสวัสดิ์

1349900675342

บุคคลทั่วไป

17

นางสาว

กนกภรณ์

รักสุข

1769900373130

บุคคลทั่วไป

18

นางสาว

ศิวนาถ

จุ้ยบุตร

1809900563051

บุคคลทั่วไป

19

นางสาว

เอื้อการย์

หลักเขต

1349900675440

บุคคลทั่วไป

20

นางสาว

ณัฐปวีณ์

วรามิตร

1449900328439

บุคคลทั่วไป

21

นางสาว

พิมพ์

แก้วหนู

1101402060898

บุคคลทั่วไป

22

นางสาว

ศุภากร

เกลี้ยงมณี

1849900146281

บุคคลทั่วไป

23

นางสาว

ปิยมาภรณ์

รัตน์วิเศษ

1469900258236

บุคคลทั่วไป

24

นาย

ภานุวัฒน์

เศียรสุวรรณ์

1959900389204

บุคคลทั่วไป

25

นาย

จิระพงษ์

ศิริโชติธนาวงษ์

1110100155135

บุคคลทั่วไป

26

นางสาว

ประภาภรณ์

โพธิเสถียร

1103701154012

บุคคลทั่วไป

27

นางสาว

โสรยา

คงธนเนตร

1529900733511

บุคคลทั่วไป

ลำดับที่


ชื่อ

สกุล

เลขที่บัตรประจำตัว

ประเภทที่สมัคร

28

นางสาว

ณัฐรีย์

ล.รุ่งเรืองชัย

1102002253428

บุคคลทั่วไป

29

นางสาว

สวรส

อินต๊ะแก้ว

1509901582184

บุคคลทั่วไป

30

นางสาว

กิจตาภรณ์

แสงจันทร์

1159900228071

บุคคลทั่วไป

31

นางสาว

ธมลวรรณ

ตรียมณีรัตน์

1103701305304

บุคคลทั่วไป

32

นางสาว

พรรณภัสสร

แสนรักษ์

1409901277749

บุคคลทั่วไป

33

นางสาว

ภารวี

ละอองทอง

1449900310068

บุคคลทั่วไป

34

นางสาว

สุทธิดา

สอนอ่อน

1439900204021

บุคคลทั่วไป

35

นางสาว

ภาวินี

พันธุสุนทร

1409901260994

บุคคลทั่วไป

36

นางสาว

กัญญารัตน์

บุญเขียว

1249900334945

บุคคลทั่วไป

37

นางสาว

ณัชชา

โชคพระสมบัติ

1869900232578

บุคคลทั่วไป

38

นางสาว

ธนพร

รัตนวิไลวรรณ

1459900461775

บุคคลทั่วไป

39

นาย

รวิภาส

ศรีวิชัย

1710500258491

บุคคลทั่วไป

40

นางสาว

สุธินี

สุขทอง

1179900290281

บุคคลทั่วไป

41

นางสาว

ธนัชชา

กุฎีรักษ์

1329900519413

บุคคลทั่วไป

42

นางสาว

เวทิดา

กาวงษ์กลาง

1409901285598

บุคคลทั่วไป

43

นางสาว

อาทิตยา

คล้ายแจ้ง

1549900394902

บุคคลทั่วไป

44

นางสาว

ฐิตาภรณ์

มาปลูก

1529900716420

บุคคลทั่วไป

45

นางสาว

นิสาชล

เขตประทุม

1419900471894

บุคคลทั่วไป

46

นางสาว

ปุณยาพร

เสืองามเอี่ยม

1709901006297

บุคคลทั่วไป

47

นาย

พฤทธิพัทธ์

บุญเจริญ

1419900549133

บุคคลทั่วไป

48

นางสาว

พันธจารีย์

หิรัญรัตน์

1679800187068

บุคคลทั่วไป

49

นาย

ศรัณญ์

คุ้มกล่ำ

1570900097969

บุคคลทั่วไป

50

นาย

อรรถนนท์

เนื่องหิรัญ

1419900454728

บุคคลทั่วไป

51

นาย

กรณ์ธนัตถ์

สมรรถสินวณิช

1101700174484

บุคคลทั่วไป

52

นางสาว

จาริณี

นรากรมังคลา

1729900301422

บุคคลทั่วไป

53

นางสาว

รุจากรณ์

วะสมบัติ

1409901234918

บุคคลทั่วไป

54

นางสาว

ณัฐณิชา

รัตนชัยสิทธิ์

1189900200567

บุคคลทั่วไป

55

นางสาว

วัณณิตา

สุธาวา

1429900224552

บุคคลทั่วไป

 

 

 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th