-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด

E-mail Print PDF

เอกสาร ดาวน์โหลด

ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1. งานนโยบายและแผน

1.1  ประกันคุณภาพ

- คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

- แบบเก็บข้อมูลผลลัพการดำเนินงานหมวด 7 ประจำปีการศึกษา 2553
จำแนกตามผู้กำกับตัวชี้วัด
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- สำนักงานคณบดี
- หน่วยการเจ้าหน้าที่
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


1.2  ก.พ.ร

-  แบบฟอร์ม QS Rankings
- แบบฟอร์ม QS Rankings วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
- แบบฟอร์ม QS Rankings วิชาการ

-
คู่มือ รายละเอียดตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2554

- บันทึกข้อความส่งกพร.

- แบบฟอร์มรายงานข้อมูล สำนักงาน

- แบบฟอร์มรายงานข้อมูล  ภาควิชา

- แบบฟอร์มรายงานข้อมูล โรงพยาบาลสัตว์

- แบบฟอร์มรายงานข้อมูล สถานีฟาร์มฯ

แบบประเมินความพึงพอใจ
-
แบบฟอร์มความพึงพอใจนักศึกษา
- แบบฟอร์มความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายสนันสนุน
- แบบฟอร์มความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรสายผู้สอน
- แบบฟอร์มความพึงพอใจต่อบทบาทและหน้าที่ของกรรมคณะกรรมการประจำคณะฯ

1.3  สารสนเทศ


แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

1.4 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม QS World University Rankings

- แบบฟอร์มรายงานข้อมูลรายงาน QS World University Rankings

- สรุปตัวชี้วัด QS World University Rankings


2. งานบริหารและธุรการ

-

3. งานคลังและพัสดุ

-  ใบสำคัญรับเงิน


4. งานกิจการนักศึกษา


5. หน่วยการเจ้าหน้าที่

-  ใบขอลาพักผ่อน

-  ใบขอลาป่วย

-  ใบขอลากิจ

6. หน่วยอาคารสถานที่

-   ใบขอใช้ห้อง

-   ใบขอใช้รถ

 

Last Updated on Friday, 23 November 2012 04:12  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th