e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพแพะ-แกะ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพและผลผลิตแพะ-แกะเชิงบูรณาการของเกษตรกรรายย่อยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อให้เกิดการบูรณาการบริการวิชาการสู่สังคมร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาคลินิกปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง II ของนักศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนปัญหาสุขภาพที่สำคัญในแพะ-แกะ ให้เข้าใจปัญหาและสามารถวางแนวทางในการดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อและปรสิตในทางเดินอาหารในแพะ-แกะ และได้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (2) เพื่อให้ทราบวิธีการจัดการด้านสูตรอาหารและวิธีการให้อาหารแก่แพะ-แกะที่เหมาะสม เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผลผลิตที่ดี (3) เพื่อให้ทราบการจัดการการผลิต ต้นทุนผลตอบแทน เบื้องต้นของฟาร์มแพะแกะของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสามารถวางแผนการจัดการการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และ (4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาการเลี้ยงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะของเกษตรให้ยั่งยืน โดยระยะเวลาของการดำเนินโครงการ มีระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562- เดือนสิงหาคม 2563 และมีเกษตรกรในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการนี้ โดยโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันเปิดตัวโครงการคณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอีกด้วย


Last Updated on Friday, 14 February 2020 07:30  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th