e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อัลตร้าซาวด์ในระบบสืบพันธุ์โค”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชสีห์ และคอกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้อัลตร้าซาวด์ในระบบสืบพันธุ์โค (Ultrasonography in cattle reproduction)” ขึ้น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะและการใช้อัลตร้าซาวด์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการยกระดับการวินิจฉัยโรคด้วยภาพทางการแพทย์ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการในการทำงานด้วยอัลตร้าซาวด์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับอบรม โดยมีสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ใหญ่เข้าร่วมอบรม จำนวน 28 คน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th