e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก Thailand International Cooperation Agency (TICA) และสถาบันสุขภาพอาเซียน

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอาชาไนยชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.สพ.ญ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำผู้แทนจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากต่างประเทศ จำนวน 25 คน จาก 15 ประเทศ ภายใต้การนำของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่คณะ ซึ่งในปีนี้ TICA ได้สนับสนุนทุนในการจัดฝึกอบรมนานาชาติครั้งที่ 3 “3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management” เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และความเป็นผู้นำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนทั้ง 25 คน พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นของคณะ นอกจากนั้น ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ “Briefing and Observation on Central Cooperation Research, Investigations in Animal Disease” จากนั้น ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆของคณะและโรงพยาบาลสัตว์พร้อมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th