e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  และบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท  ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 110 คน  คณาจารย์และนายสัตวแพทย์ จำนวน 4 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิเพื่อป้องกันโรค  ตรวจสุขภาพสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่  เรียนรู้วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน   โดยพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประมวล  ชมพูน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้นำในเขตชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน รองสารวัตร ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีและโครงการดังกล่าวมีกำหนดออกค่ายเป็นระยะเวลา 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมี ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตลอดระยะเวลาการออกค่าย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th