e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นำทีมโดย น.สพ.อภิชัย นาคีสังค์ กลุ่มงานควบคุมโรค พร้อมคณะ จำนวน 22 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ให้การต้อนรับและนำผู้เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานตามหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ อาทิเช่น หน่วยอายุกรรม หน่วยศัลยกรรม และหน่วยคลินิกสัตว์ใหญ่ อนึ่ง น.สพ.อภิชัย นาคีสังค์ เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ของคณะ 


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นำทีมโดย น.สพ.อภิชัย นาคีสังค์ กลุ่มงานควบคุมโรค พร้อมคณะ จำนวน 22 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ น.สพ.สมพงษ์ หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ให้การต้อนรับและนำผู้เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานตามหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ อาทิเช่น หน่วยอายุกรรม หน่วยศัลยกรรม และหน่วยคลินิกสัตว์ใหญ่ อนึ่ง น.สพ.อภิชัย นาคีสังค์ เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6 ของคณะ  

 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th