e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.10-14.45 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ และ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ร่วมกันให้ข้อมูลต่างๆ ตอบข้อซักถาม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของคณะในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา โดยการเข้าตรวจเยี่ยมคณะในครั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการให้คำแนะนำเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการขับเคลื่อนระบบตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมด้วย ทั้งนี้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่เข้าตรวจเยี่ยมคณะในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ คณะกรรมการตรวจประเมิน  ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง คุณสุรวุธ พุ่มอิ่ม และ คุณวรลักษ์ ศรีอนันต์ ผู้ประสานงาน จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th