e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs (Objective Key Results)”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจการประกันคุณภาพ งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs (OKRs : Objective Key Result)” ซึ่งการจัดบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เข้าใจหลักการในการนำเอา OKRs มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย OKRs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรด้วยการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์หลักเป็นตัววัดผลเพื่อให้รู้ว่าได้ปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการกำหนด Objective ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงถึงกัน และกำหนดตัววัดผลหรือ Key Results ที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ ถือเป็นตัวประสานระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน อันจะสามารถพัฒนาองค์กรให้ไปสู่ความเป็นเลิศ การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังกว่า 80 คน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่มองเห็นถึงความสำคัญของการนำเอา OKRs มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th