e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. ที่ผ่านมา โดยภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนและงบประมาณ ได้จัดกิจกรรม “การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561” ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อได้รับทราบข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินตนเอง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวม โดย8Itได้รับเกียรติคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน กรรมการตรวจประเมิน  ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย กรรมการตรวจประเมิน  ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการตรวจประเมิน และ น.ส.วิลาวัลย์ คำสอนทา ผู้ประสานงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวม หลังจากนั้นกรรมการตรวจประเมินและคณะผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง และทางคณะได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th