e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอัลตราซาวน์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชสีห์ และ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับ บริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Ultrasound trilogy” เพื่อให้นายสัตวแพทย์ผู้ที่ทำงานในคลินิกสามารถเรียนรู้การอ่านแปรผลภาพอัลตราซาวน์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ช่วยพัฒนาการวินิจฉัยโรคด้วยภาพทางการแพทย์ (Diagnostic imaging) ของสัตวแพทย์ในเมืองไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับต่างประเทศ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย  ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายภาคเช้า และภาคบ่ายทีมวิทยากรปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ และ สพ.ญ.นิตยา บุญบาล สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 57 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th