e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และ นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์  พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และทีมงานนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้ให้การตอนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ภายใต้โครงการค่ายวิชาการ One Up October Camp 2019 เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต และสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะจำนวนกว่า 120 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะและวิชาชีพการสัตวแพทย์ และนอกจากนั้นคณบดียังได้ฝากข้อคิดให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ตนเองมีความสนใจและมีความถนัดมากกว่าที่จะตัดสินใจเรียนตามเพื่อนหรือตามกระแสของสังคม


Last Updated on Tuesday, 22 October 2019 07:49  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th