e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

E-mail Print PDF

     เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปณิธานของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาจึงได้ร่วมกับสมโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นั้น โดยมี นางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (ปกติ)  ได้ฝึกการนำเสนอก่อนขึ้นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “คลามัยเดียในสัตว์เลื้อยคลานและความชุกการติดเชื้อคลามัยเดียในฟาร์มจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง” และต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 จัดโครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 โดยมี Mr. LATSAMY SOULIVONGSA นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ได้ฝึกการนำเสนอก่อนขึ้นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง Effects of Heavy Metals on Physiological Changes and Cytotoxicity of Fish Sepecies Around Sepon Gold Mining, Lao PDR” ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมทั้งสองครั้งประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ


Last Updated on Friday, 18 October 2019 07:01  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th