e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 12–14  ตุลาคม  2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสาและชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้าในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะได้จัดโครงการ  “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา  2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย และโรงเรียนประชานุเคราะห์ ที่ 52 อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเบื้องต้นทางด้านสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์น้ำ งานด้านห้องปฏิบัติการ และเกษตรอินทรีย์  นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อการเสริมความรู้ ทบทวนความรู้ และนำสิ่งที่เรียนรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น  โดยพิธีเปิดค่ายได้จัดให้มีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 12 ตุลาคม  2562 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประหยัด ยนตะพันธ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย และในส่วนของคณะ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  ผศ.น.สพ. เสรี  แข็งแอ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  นายสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลค่ายก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยเช่นกัน  และในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ช่วงเช้ามีพิธีปิดโครงการ โดย นายเรวัตร์ จตุพรม ครู​ชำนา​ญ​การ​พิเศษ ปฏิบัติ​หน้า​ที่​รอง​ผู้​อำนวย​การโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์  ในโอกาสนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวังสะพุงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย  และผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ ที่ 52 ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่และสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายในครั้งนี้Last Updated on Monday, 21 October 2019 09:12  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th