e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เนื่องด้วยวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ตรงกับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ดังนั้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จึงได้ร่วมกับนักศึกษาชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 7 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการออกหน่วยในครั้งนี้มีประชาชนในชุมชนบ้านโนนม่วงได้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามารับบริการวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 87 ตัว ประกอบด้วย สุนัข จำนวน 64 ตัว และแมว จำนวน 23 ตัว อนึ่ง วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี พ.ศ. 2550 โดยองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่เสียชีวิตลงของ หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมีและชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก นั่นเอง


Last Updated on Monday, 30 September 2019 06:04  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th