e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับสถานประกอบการและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าเพื่อเป็นเวทีสำหรับสถานประกอบการได้นำเสนอข้อมูลของสถานประกอบการให้กับนักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครรับคัดเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการที่ตนสนใจในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 27 มีนาคม 2563 ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562  และสถานประกอบการที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ จำนวนมากกว่า 68 หน่วยงาน และได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์นักศึกษาจำนวน 18 หน่วยงาน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าของคณะที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษารุ่นน้องเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการเหล่านั้นด้วย


Last Updated on Monday, 30 September 2019 03:59  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th