e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิโคกระบือ การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจการตั้งท้องและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์บางส่วน เช่น ยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีโคกระบือเข้ารับบริการจำนวน 134 ตัว อนึ่งคณะได้มีการหารือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีในการที่จะร่วมกันทำโครงการช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังจากน้ำลดต่อไป


Last Updated on Monday, 30 September 2019 03:20  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th