e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานภายในคณะ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการถอดบทเรียนการบริหารงานและถ่ายทอดประสบการณ์ภายในคณะขึ้น   เพื่อเป็นการบริหารจัดการกระบวนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน   และสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงในงานต่าง ๆ  ของบุคลากรคณะได้   โดยในวันดังกล่าว รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีการถอดบทเรียน 2 ด้าน  ได้แก่ (1)ถอดบทเรียนการบริหารงานด้านพัสดุ โดย นายอุดร  พุทธิมา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เป็นวิทยากร และ (2) ถอดบทเรียนการบริหารงานด้านการเงิน โดย นางพัชรียา  คนชาญ อดีตหัวหน้างานแผนและงบประมาณ เป็นวิทยากร ซึ่งบุคลากรคณะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก บรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง


Last Updated on Wednesday, 31 July 2019 09:14  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th