e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม  2562  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 10 คน เป็นนักศึกษาไทย  จำนวน 4 คน และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 6 คน มีคณาจารย์แต่ละสาขา และนักศึกษารุ่นพี่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 45 คน  วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปฐมนิเทศ คือ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะ  ให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับคณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ในแต่ละสาขา และได้ทำความรู้จักกับบุคลากรที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของคณะได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้แนวทางในการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แผนการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ) ได้ชี้แนะแนวทางการขอรับทุนการศึกษาและวิจัย รวมถึงการขอใช้สัตว์ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ได้ให้หลักคิด การวางแผนการเรียน ให้สำเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นายนิคม ศรีกะชา อดีตนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนายสิทธิพร กาบบัวลอย ร่วมให้ข้อมูลด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การทำประกันชีวิต การสอบภาษาอังกฤษ การเบิกจ่ายเงินทุน ห้องพักและห้องทำงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษารุ่นพี่ได้แนะนำเว็บไซต์ที่นักศึกษาสามารถสืบค้น อาทิ เว็บไซต์ลงทะเบียนเรียน reg.kku.ac.th เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย gs.kku.ac.th/home/ และเว็บไซต์คณะฯ  http://vet.kku.ac.th/main/ รวมถึงสาธิตการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ด้วย


Last Updated on Monday, 22 July 2019 02:11  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th