e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 14–17 กรกฎาคม  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13   ขึ้น ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ด้วยกันและนักศึกษารุ่นพี่ ให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคณะ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคมไทยในด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ โดยพิธีเปิดโครงการได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14  กรกฎาคม 2562  เวลา 08.20 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วม และโครงการจัดทำค่ายในครั้งนี้มี  ผศ.สพ.ญ.นุสรา  สุวรรณโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม เกิดความประทับใจแก่นักศึกษาน้องใหม่ รุ่นที่ 33 เป็นอย่างยิ่ง


Last Updated on Friday, 19 July 2019 06:29  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th