e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม"การผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน"

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด พร้อมคณาจารย์กลุ่มเภสัชวิทยาและพิษวิทยา บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาสัตวแพทย์ได้จัดโครงการอบรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงให้กลุ่มเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการใช้สมุนไพรในสัตว์เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เข้ากันได้กับเกษตรธรรมชาติและทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสัตว์เพื่อนำมาใช้ในการรักษาสัตว์ในโรคบางชนิดที่สามารถรักษาเองได้หรือป้องกันการเกิดโรคได้ ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสัตว์แล้วยังทำให้สัตว์มีสุภาพดีและส่งผลต่อสุขภาพของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย ทำให้ลดการเกิดการดื้อยา โรคติดต่อระบาดสู่คนและสัตว์อื่น รวมทั้งสามารถลดการใช้สารเคมียารักษาโรคสัตว์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้ส่วนหนึ่งทำให้ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำบักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Monday, 15 July 2019 08:51  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th