e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

E-mail Print PDF

     ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้ย้ายสุนัขที่อยู่ในการครอบครองของป้าเดือนกว่า 500 ตัว ในเขตชุมชนโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนและดูแลสุขภาพของสุนัขและแมวจรจัดเหล่านั้น เมื่อวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ คณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษา จำนวน 21 คน ได้ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวจรจัด  ช่วยลดอัตราการเกิดของสุนัขและแมว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งบูรณาการเรียนการสอนนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางทีมงานได้ให้บริการดูแลสุนัขและแมว จำนวน 700 ตัว พบปัญหาด้านสุขภาพสัตว์คือ ปัญหาโรคผิวหนังและปรสิตภายนอก (เห็บหมัด) เป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนการออกให้บริการในคราวถัดไป ผลการบริการทำหมัน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ให้บริการทำหมัน เพศเมีย จำนวน 15 ตัว เพศผู้ 1 ตัว วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ให้บริการทำหมัน เพศผู้ จำนวน 7 ตัว


Last Updated on Monday, 15 July 2019 06:17  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th