e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน  3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา (ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2560)  รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา (ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2561) และ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา (ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2561) คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  4 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา  คุณกิตติ (ตั้งแต่วันที่  28 ธ.ค.2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา (ตั้งแต่วันที่  22 พ.ค.2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์ (ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.2561) และ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข (ตั้งแต่วันที่  3 ส.ค.2561)


Last Updated on Wednesday, 12 June 2019 07:35  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th