e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงแรม Lecasa Bangsaen Hotel  บางแสน จังหวัดชลบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ให้แก่บริษัทผู้เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมหรือลดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆ ที่บังคับใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ภายใต้การสัมมนาเรื่องการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก Update EU regulation (Salmonella control, poultry welfare)  and internal auditor for EUGAP 2026” เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ บริษัทผู้ผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก (ฟาร์ม โรงฟัก โรงเชือด โรงงานอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก (ฟาร์ม โรงฟัก โรงเชือด โรงงานอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการ) สัตวบาลฟาร์มสัตว์ปีก สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกและโรงเชือดสัตว์ปีกมีความเข้าใจในหลักการจัดทำรายการที่ต้องประเมินภายใน หลักการควบคุมในกระบวนการผลิตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของผู้นำเข้าจากยุโรป เพื่อให้นำรายการที่ต้องประเมินภายในดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบกิจกรรมการผลิตภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพื่อให้เกิดกิจกรรมในการลดความเสี่ยงที่บูรณาการและเป็นรูปแบบที่ตรวจสอบได้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
     การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี ผู้เชี่ยวชาญการตรวจมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก และ น.สพ.วัชรพงษ์ สุดดี สังกัดกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายและกิจกรรม work shop ให้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 42 ท่านด้วย คณะขอขอบคุณ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Tuesday, 21 May 2019 01:43  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th