e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข.รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องราชสีห์ อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ และห้องสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 27 ได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นได้แก่ บทบาทและหน้าที่ขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วย (1) สัตวแพทยสภา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่สัตวแพทย์ต้องรู้และถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ การศึกษาต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา การสะสมคะแนน CE (Continuing Education) เพื่อใช้ประกอบในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (3) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) และ (4) สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งสี่องค์กรได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ว่าที่บัณฑิตของคณะได้รับทราบ รวมถึงได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆที่องค์กรทั้งหมดได้ดำเนินการ และมีการรับสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านี้ด้วย และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพคณะยังจัดให้มีการเสวนา “จากพี่สู่น้อง...ฟ้าหม่นมอดินแดง” โดยศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 น.สพ.สุพจน์ ธนะชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สุพจน์ จังหวัดพิษณุโลก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตว์ บริษัทไทยฟูด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 และ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการบริษัทกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด และบริษัทเกี่ยวกับโคนมอื่นๆอีกกว่า 7 บริษัท ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ   กมลเลิศ คณบดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนั้นคณะยังได้จัดกิจกรรม “สะท้อนการเรียนการสอน” โดยว่าที่บัณฑิตได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะ และในช่วงท้ายได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับว่าที่บัณฑิตก่อนที่จะก้าวออกไปประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไปLast Updated on Thursday, 16 May 2019 04:32  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th