e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ  ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ซึ่งการจัดโครงการนำเสนอในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย และฝึกความสามารถในเชิงวิจารณ์บนพื้นฐานของวิชาการและเหตุผลของนักศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดโดยมีการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเป็นรายกลุ่มๆ ละ 10 นาที ซึ่งมีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 23 กลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการนำเสนอ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอแผ่นป้ายโปสเตอร์แสดงผลงานของนักศึกษา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Friday, 03 May 2019 08:18  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th