e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก (P.A.S. Tutor) ภายใต้โครงการ P.A.S Summer Camp 2019 เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับน้องๆต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลหลักสูตรคณะฯ จำนวนกว่า 270 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในอนาคตไปพร้อมด้วย


Last Updated on Wednesday, 01 May 2019 03:48  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th