e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสังกัดคณะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ บริษัทเอกชน ศูนย์ สถาบัน สำนัก มูลนิธิ ฟาร์ม และ School of Veterinary Medicine/Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยจากผลการประเมินพบว่านักศึกษาสหกิจทางสัตวแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยดีทุกประการ 


ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสังกัดคณะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ บริษัทเอกชน ศูนย์ สถาบัน สำนัก มูลนิธิ ฟาร์ม และ School of Veterinary Medicine/Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยจากผลการประเมินพบว่านักศึกษาสหกิจทางสัตวแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยดีทุกประการ 
Last Updated on Tuesday, 30 April 2019 06:37  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th