e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ลานอเนกประสงค์วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีความประสงค์ให้ทุกๆหน่วยงานและประชาชนช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยงของตน เพื่อไม่ให้นำไปสู่การเกิดและแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังได้กล่าวขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา


Last Updated on Wednesday, 24 April 2019 02:01  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th