e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor ภายใต้ค่ายวิชาการ J Summer Intensive  Camp 2019 เพื่อเสริมทักษะพัฒนาผลเรียนและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมในการรับเข้ารอบต่างๆ ในระบบ TCAS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อีกทั้งยังทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จำนวนกว่า 200 คน นอกจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ข้อมูลด้านการเรียนการสอน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th