e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ณ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์และสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนักที่ดีในการด้านการเสียสละและการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร รวมจำนวน 107 คน  ทั้งนี้อยู่ในความดูแลของ  รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์  3  คน  คือ  น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย และ สพ.ญ.พรพิรุณ  ชาวสวนงาม การจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนสัตว์ที่เข้ามารับการบริการตรวจร่างกายแยกประเภทได้ดังนี้ กระต่าย 2 ตัว  แมว 31 ตัว และสุนัข  290  ตัว  รวมทั้งสิ้น 323 ตัว และรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งสิ้น 290 ตัว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th