e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

E-mail Print PDF

     ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวางร่วมกับเทศบาลตำบลต่างๆได้จัดขึ้น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น อาทิเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์กลุ่มเสี่ยง ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และยังมีการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชนผู้สนใจได้รับชมอีกด้วย โดยภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th