e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP ภายใต้โครงการสานฝันน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรคณะฯ จำนวน 50 คน ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้วยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะฯ อีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th