e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดเลย

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว  พร้อมด้วยคณาจารย์และนายสัตวแพทย์ ประกอบด้วย รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และ น.สพ.รักษ์พล เดชคง พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 17 คน ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พื้นที่จังหวัดเลย โดยผลการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ บ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ให้บริการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสุขภาพโคนม มีเกษตรกรที่เข้ารับบริการจำนวน  8 ราย และวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 5 ราย  ทีมงานได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ให้วิตามินบำรุงและตรวจท้อง  กระบือ จำนวน 74 ตัว และโค จำนวน 2 ตัว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th