e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกทักษะด้านการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ที่ช่วยงานคลินิกนอกเวลา และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ตลอดจนให้สัตวแพทย์ได้พัฒนาตัวเอง และฝึกการนำเสนองานวิชาการในที่สาธารณะ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  121 คน โดยมี น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย และ  สพ.ญ.ภัชญา  ทัศคร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยเหลือสัตว์ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นและการกู้ชีพ” และฝึกสอนการปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาผู้ช่วยเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ได้แก่ หน่วยฉุกเฉิน หน่วยอายุรกรรม หน่วยภาพรังสีและอัลตราซาวด์ และหน่วยศัลยกรรมห้องผ่าตัด โดยภาคปฏิบัติได้จัดขึ้น ณ ห้องศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th