e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สรุปผลคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจ สังกัดกองบริหารงานคณะและโรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการ “สรุปผลคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากผลการรายงานการประเมินตนเองมาใช้พัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ และรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ด้วยความรู้ความสาสมารถและประสบการณ์ของวิทยากรและความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะนำพาคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ของทีมผู้บริหารคณะส่งผลให้การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้วยดีทุกประการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th