e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำรูปพรรณม้า หนังสือประจำตัวม้า และการฝังไมโครชิพ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำรูปพรรณม้า หนังสือประจำตัวม้า และการฝังไมโครชิพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องรูปพรรณม้าที่ถูกต้องตามหลักการของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการลงบันทึกข้อมูลในหนังสือประจำตัวม้าที่ถูกต้อง ได้รับความรู้ในเรื่องหลักการและเทคนิคการฝังไมโครชิพในม้า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมุดประจำตัวม้าและไมโครชิพเพื่อขึ้นทะเบียนกับสมาคมขี่ม้าฯ และเพื่อส่งเสริมกีฬาขี่ม้าและสร้างชื่อเสียงสมาคมขี่ม้าฯในส่วนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ (FEI Official Veterinarian) จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.น.สพ.ธนากร  พจน์ประสาท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ Professor Jonathan H Foreman, FEI Official Vet (Eventing and Reining), College of Veterinary Medicine, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA การจัดโครงการในครั้งนี้มีนายสัตวแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th