e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร สพบ. 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และ น.สพ.ดร.สาทิส ผลภาค เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การประชุมสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้วยดีทุกประการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th