e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคแท้งติดต่อในแพะและแกะ

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.สพ.ญ.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในหัวข้อ “การติดตามสถานภาพฟาร์มปลอดโรคและเฝ้าระวังโรคบลูเซลลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงพะ แกะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจำปี 2562 ณ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการให้บริการวิชาสู่สังคมกับการเรียนการสอนในวิชาคลินิกปฏิบัติทางด้านสัตว์เคี้ยวเอื้องของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นคลินิก โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนโรคในฟาร์ม เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาและสามารถวางแนวทางในการดูแลสุขภาพสัตว์การควบคุมและป้องกันโรคแท้งติดต่อในฟาร์มแพะและแกะ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการเลี้ยงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และช่วยพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพการเลี้ยงแพะแกะของเกษตรกรเป็นไปอย่างยิ่งยืน โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th