e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 2019”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชสีห์ อาคารพิเชษฏ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับบริษัทธเนศพัฒนา จำกัด และบริษัท PHC Corporation จากประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 2019” โดยวัตถุประสงค์การจัดงานก็เพื่อส่งเสริมความรู้และเป็นการรับฟังความต้องการและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ร่วมกันในอนาคตเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์และตัวอ่อน เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน และเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสำหรับงานเพาะเลี้ยงเซลล์ตัวอ่อน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน จากกรมปศุสัตว์ อาทิเช่น จากศูนย์ผสมเทียมจังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น และชลบุรี รวมทั้งบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติวิทยากรบรรยาย โดย ดร.วิภาพร พัฒน์เวช นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ดร.มาลี อภิเมธีธำรง จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 01:42  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th